संस्कृतम्

जीवनस्य लक्ष्यमेव संस्कृतस्य वर्धनम्

अर्धमात्रा लाघवेन

अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः

ardhamātrā lāghavena putrotsava manyante vaiyākaraṇāḥ
‘Brevity by half a syllable is considered by grammarians as equivalent to the festivities the birth of a son brings.’ – Consicion was prized by the Indian grammarian to such an extent!

(Kindly contributed by Ms. Uma Purang)

Advertisements

One response to “अर्धमात्रा लाघवेन

 1. learnsanskrit July 20, 2006 at 7:10 pm

  अहं परं शुभाशिते समालोचनाम् कर्तुम् इच्छामि किन्तु wordpress न अभ्युपगच्छति तस्मात् अत्र लिखामि|
  अपि अङ्कूर कारणमपि समासितः अङ्कूरकारणमपि अस्ति? अहं अवगच्छामि तस्य अन्वयः अस्ति – अङ्कूरस्य कारणम् प्रवर्तमानः अस्ति|

  “अर्धमात्रा” उक्ती मम मातामहः (Hindi नाना) मां कथितवान्| अतिसुन्दरम् अस्ति|
  भवतः प्रयासेभ्यः धन्यवादाः|

  हिमांशुः

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: