अर्धमात्रा लाघवेन

अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः

ardhamātrā lāghavena putrotsava manyante vaiyākaraṇāḥ
‘Brevity by half a syllable is considered by grammarians as equivalent to the festivities the birth of a son brings.’ – Consicion was prized by the Indian grammarian to such an extent!

(Kindly contributed by Ms. Uma Purang)

Advertisements

One thought on “अर्धमात्रा लाघवेन

  1. अहं परं शुभाशिते समालोचनाम् कर्तुम् इच्छामि किन्तु wordpress न अभ्युपगच्छति तस्मात् अत्र लिखामि|
    अपि अङ्कूर कारणमपि समासितः अङ्कूरकारणमपि अस्ति? अहं अवगच्छामि तस्य अन्वयः अस्ति – अङ्कूरस्य कारणम् प्रवर्तमानः अस्ति|

    “अर्धमात्रा” उक्ती मम मातामहः (Hindi नाना) मां कथितवान्| अतिसुन्दरम् अस्ति|
    भवतः प्रयासेभ्यः धन्यवादाः|

    हिमांशुः

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s