न हि न हि रक्षति डुकृञ् करणे

भज गोविन्दं भज गोविन्दम्
गोविन्दं भज मूढमते।
सम्प्राप्ते सन्निहिते काले
न हि न हि रक्षति डुकृञ् करणे॥
bhaja govindaṁ bhaja govindam
govindaṁ bhaja mūḍhamate|
samprāpte sannihite kāle
na hi na hi rakṣati ḍukṛñ karaṇe||
Worship Govinda! Worship Govinda!
Worship Govinda! Oh Ignorant one!
When the end nears,
डुकृञ् करणे ([even] the study of grammar) does not protect!

Advertisements

One thought on “न हि न हि रक्षति डुकृञ् करणे

  1. श्रीनिवसवर्यः अस्मान् लघुसिद्धान्तकौमुद्यां संस्कृत-व्याकरणम् अध्यापयति| अहं अध्ययनं तु करोमि किन्तु सदैव श्रीमद्श्ङ्कराचार्यस्य अयं श्लोकः स्मरामि – न हि रक्षति डुकृञ् करणे|

    भवदीय
    हिमांशुः|

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s