संस्कृतम्

जीवनस्य लक्ष्यमेव संस्कृतस्य वर्धनम्

काचः काचो मणिर्मणिः

मणिर्लुटति पादेन काचः शिरसि धार्यते।
यथैवास्तु तथैवास्तु काचः काचो मणिर्मणिः॥
maṇirluṭati pādena kācaḥ śirasi dhāryate |
yathaivāstu tathaivāstu kācaḥ kāco maṇirmaṇiḥ ||
A gem is trodden under foot and a glass is worn on the head.
Even in that state a glass is glass and a gem is a gem.

Advertisements

One response to “काचः काचो मणिर्मणिः

  1. NIRMALYA CHAKRABARTI March 29, 2008 at 12:12 am

    YAADRISHEE BHAAVANA YASYA SIDDDHIRBHAVATI TAADRISHEE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: