ब्रह्मानन्दं गतो यथा

इत्युक्त्वाऽऽघ्राय मूर्धानमालिङ्ग्य च पुनः पुनः।
हर्षेण महताऽऽविष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा॥१-६-४३॥
—श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे षष्ठः सर्गः
ityuktvā”ghrāya mūrdhānamāliṅgya ca punaḥ punaḥ।
harṣeṇa mahatā”viṣṭo brahmānandaṃ gato yathā॥1-6-43॥
—śrīmadadhyātmarāmāyaṇe umāmaheśvarasaṃvāde bālakāṇḍe ṣaṣṭhaḥ sargaḥ

.. so saying, he smelt them at their head, embraced again and again. He was overjoyed as if plunged in Brahmānandaṃ!

Well, indeed, Brahma-sparsham will lead to Brahmānandaṃ!